BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

ZAPRASZAMY NA STUDIA

Oferta edukacyjna na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe jest skierowana do osób pragnących uzyskać wiedzę z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o bezpieczeństwie w tym z kwestią o militarnych i pozamilitarnych zagrożeniach występujących we współczesnym świecie , nauk o polityce, administracji państwowej i samorządowej oraz chcących nabyć umiejętności wykorzystania tejże wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. 

KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE JEST DLA LUDZI ODPOWIEDZIALNYCH, ŚWIADOMYCH ORAZ CIEKAWYCH ŚWIATA, KTÓRZY W PRZYSZŁOŚCI BĘDĄ ZAPEWNIALI BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELOM NASZEGO KRAJU.

W ramach studiów analizie poddane zostają między innymi:

• organizacja i system zarządzania kryzysowego na różnych szczeblach administracji,
• problematyka skutecznego i efektywnego zarządzania systemami bezpieczeństwa,
• rola organizacji pozarządowych, w tym organizacji proobronnych w systemie obronnym państwa, a także organizacja i specyfikacja działania systemu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych;
• odniesienie problematyki bezpieczeństwa do społeczności lokalnych, organizacji trzeciego sektora, jakości i audytu bezpieczeństwa,
• działania na rzecz bezpieczeństwa teleinformatycznego,
• terroryzm międzynarodowy,
• prawne uwarunkowania dotyczące ochrony informacji niejawnych i danych osobowych.